คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี และ นายศุภกร กตาธิการกุล ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการ ในงานม...  (4 ก.ค.63) (อ่าน 16)
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 3 ทีมด้รับรางวัลชมเชย โครงการ TSU Startup Thailand League Boot C...  (4 ก.ค.63) (อ่าน 9)
[บุคลากร] นายศุภกร กตาธิการกุล ได้รับ รางวัลชมเชยประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม โครงการ STSP Innovation Awa...  (3 ก.ค.63) (อ่าน 11)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม ได้รับการแต่งตั้้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษา...  (3 ก.ค.63) (อ่าน 206)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562...  (15 มิ.ย.63) (อ่าน 61)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ม...  (9 มิ.ย.63) (อ่าน 131)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ด้านการเ...  (12 พ.ค.63) (อ่าน 107)
[บุคลากร] ดร.พลากร บุญใส และ ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร บรรจงเมือง ได้รับทุนในแผนงานการพัฒนาขีดความสามา...  (23 เม.ย.63) (อ่าน 110)
[บุคลากร] ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ได้รับทุนในแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกช...  (23 เม.ย.63) (อ่าน 61)
[บุคลากร] รองศาสตราจารย์.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ด้รับทุนในแผนงานการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaboration R...  (23 เม.ย.63) (อ่าน 67)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0 0 0

0