คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2563...  (23 ก.ย.63) (อ่าน 25)
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สอบสัมภาษณ์) ...  (11 ก.ย.63) (อ่าน 76)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 490 ที่นั่ง...  (3 ก.ย.63) (อ่าน 170)
[ทั่วไป] กำหนดการทำบุญ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)...  (28 ส.ค.63) (อ่าน 64)
[ทั่วไป] กำหนดการโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...  (28 ส.ค.63) (อ่าน 111)
[บุคลากร] ขอให้บุคลากรสวมสายคล้องบัตรเพื่อแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่...  (24 ส.ค.63) (อ่าน 42)
[บุคลากร] แนะนำบุคลากรใหม่ อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร กลับจากลาศึกษาต่อ...  (18 ส.ค.63) (อ่าน 98)
[นิสิต] นิสิตตรวจสอบรายชื่อแสกนลายนิ้วมือขึ้นตึก SC1-SC2 หลังส่งแบบฟอร์ม...  (11 ส.ค.63) (อ่าน 272)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิ...  (14 ก.ย.63) (อ่าน 26)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร. สุวิชา อิ่มนาง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาก...  (29 ส.ค.63) (อ่าน 51)
[นิสิต] นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัล โครงการประกวด “INNO For Change” 202...  (27 ส.ค.63) (อ่าน 68)
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ...  (31 ก.ค.63) (อ่าน 52)
[นิสิต] ทีม TSU PT Beacon ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวด “INNO For Change” (ระดับชาติ)...  (31 ก.ค.63) (อ่าน 37)
[นิสิต] นายกิตติศักดิ์ สังข์ทองจีน ได้รับทุนการศึกษา บริษัทน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ...  (29 ก.ค.63) (อ่าน 45)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม ได้รับการแต่งตั้้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาพร...  (23 ก.ค.63) (อ่าน 182)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ได้รับรางวัล 6 รางวัล LAC 2020 3 ท่าน...  (21 ก.ค.63) (อ่าน 41)
[บุคลากร] ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์...  (19 ก.ค.63) (อ่าน 102)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี และ นายศุภกร กตาธิการกุล ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการ ในงานม...  (4 ก.ค.63) (อ่าน 56)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0 0 0

0