คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...  (25 มี.ค.63) (อ่าน 54)
[บุคลากร] ขั้นตอนการขอเข้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลา 25 มี.ค. - 16 เม.ย.63...  (25 มี.ค.63) (อ่าน 325)
[บุคลากร] บุคลากรที่พักอาศัยในอาคารที่พักสำหรับบุคลากรทุกท่าน...  (25 มี.ค.63) (อ่าน 23)
[ทั่วไป] แจ้งให้ปฎิบัติตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโนน...  (25 มี.ค.63) (อ่าน 47)
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2...  (16 มี.ค.63) (อ่าน 46)
[ทั่วไป] แจ้งแนวปฏิบัติสอบปลายภาคช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVIC-19...  (4 มี.ค.63) (อ่าน 239)
[ทั่วไป] แนวปฏิบัติและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID19...  (28 ก.พ.63) (อ่าน 78)
[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program จัดโดย Cpall...  (27 ก.พ.63) (อ่าน 182)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์...  (15 ก.พ.63) (อ่าน 139)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน - มกราคม 2563...  (30 ม.ค.63) (อ่าน 45)
[นิสิต] นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเข้าประกวด I New Gen Award ในงานวันนักประดิษฐ์ ...  (7 ก.พ.63) (อ่าน 33)
[ศิษย์เก่า] นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาองค์การนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์...  (29 ม.ค.63) (อ่าน 31)
[บุคลากร] ขอแสดงความยืนดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่ได้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาห...  (27 ม.ค.63) (อ่าน 31)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีทั้ง 3 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563...  (24 ม.ค.63) (อ่าน 26)
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพรและอ.จิราพร ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Aw...  (23 ม.ค.63) (อ่าน 40)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้แสดงผลงาน The 48th International Exhi...  (22 ม.ค.63) (อ่าน 102)
[บุคลากร] อ.อุษา และ อ.สุวิมล ผ่านการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย...  (16 ม.ค.63) (อ่าน 30)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0

0 0