คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] กำหนดการพิธีถวายสักการะ พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2562...  (15 ส.ค.62) (อ่าน 67)
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63 รับรวม 11 หลักสูตร...  (8 ส.ค.62) (อ่าน 146)
[ทั่วไป] โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ อบรมฟรี!!!...  (7 ส.ค.62) (อ่าน 910)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2562...  (1 ส.ค.62) (อ่าน 159)
[นิสิต] แบบฟอร์มแสกนลายนิ้วมือและตรวจสอบสถานะการแสกนนิ้วมือของนิสิต...  (2 ก.ค.62) (อ่าน 298)
[ทั่วไป] แนะนำบุคลากรใหม่คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 2 ท่าน...  (25 มิ.ย.62) (อ่าน 125)
[นิสิต] แจ้งลบรายชื่อแสกนนิ้วนิสิตประจำปี เพื่อประสิทธิภาพของระบบแสกนนิ้ว...  (18 มิ.ย.62) (อ่าน 163)
[นิสิต] ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า...  (2 มิ.ย.62) (อ่าน 400)
[บุคลากร] กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน 2562...  (28 พ.ค.62) (อ่าน 68)
[บุคลากร] รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยระดับมหา...  (9 ส.ค.62) (อ่าน 75)
[บุคลากร] ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลเหรียญเงิน...  (9 ส.ค.62) (อ่าน 33)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์...  (22 ก.ค.62) (อ่าน 49)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ...  (22 ก.ค.62) (อ่าน 42)
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ นางสาวปิยธิดา เกื้อนุ่น ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (8 ก.ค.62) (อ่าน 71)
[บุคลากร] ขอแแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ธนูศร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ...  (4 มิ.ย.62) (อ่าน 106)
[นิสิต] นิสิตผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)...  (28 พ.ค.62) (อ่าน 42)
[บุคลากรนิสิต] บุคลากรและนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาศาสต...  (27 พ.ค.62) (อ่าน 83)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตมที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาต...  (13 พ.ค.62) (อ่าน 82)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0

0