คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ก.พ.อ. ...  (19 เม.ย.62) (อ่าน 110)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนิสิต TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยใช้คะแนน GATPAT...  (17 เม.ย.62) (อ่าน 346)
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์...  (22 มี.ค.62) (อ่าน 201)
[บุคลากร] แจ้งปฎิทินการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 76)
[ทั่วไป] ปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562...  (17 ต.ค.61) (อ่าน 2173)
[ทั่วไป] ขอความร่วมมือบุคลากรแสกนลายนิ้วมือเพื่อใช้กับเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ SC1 และ SC2...  (3 ส.ค.61) (อ่าน 272)
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในกิจกรรมก...  (9 เม.ย.62) (อ่าน 11)
[บุคลากร] นางสาวมาณี แก้วชนิด บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาร่วมกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ...  (5 เม.ย.62) (อ่าน 10)
[นิสิต] นิสิตทั้ง 4 คนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยโปสเตอร์ระดับดี ใน...  (5 เม.ย.62) (อ่าน 9)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น (ฺBest P...  (5 เม.ย.62) (อ่าน 11)
[นิสิต] นายวิศรุต ตุกังหัน และ นางสาวสุภัตรา อินจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 49)
[นิสิต] ดร.ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ...  (4 ก.พ.62) (อ่าน 99)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0