คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สอบสัมภาษณ์...  (23 ธ.ค.62) (อ่าน 106)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์...  (2 ม.ค.63) (อ่าน 90)
[ทั่วไป] คำอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าจากหน่วยงานต่างๆ มายังคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ...  (23 ธ.ค.62) (อ่าน 168)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562...  (31 ต.ค.62) (อ่าน 91)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์...  (21 ต.ค.62) (อ่าน 235)
[ทั่วไป] แนะนำเส้นทางอาชีพคณะวิทยาศาสตร์ 6 สาขาวิชา...  (30 ก.ย.62) (อ่าน 640)
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63 รับรวม 11 หลักสูตร...  (8 ส.ค.62) (อ่าน 1617)
[นิสิต] แบบฟอร์มแสกนลายนิ้วมือและตรวจสอบสถานะการแสกนนิ้วมือของนิสิต...  (2 ก.ค.62) (อ่าน 544)
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีทั้ง 3 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563...  (24 ม.ค.63) (อ่าน 2)
[บุคลากร] รศ.ดร.กนกพรและอ.จิราพร ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Aw...  (23 ม.ค.63) (อ่าน 11)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้แสดงผลงาน The 48th International Exhi...  (22 ม.ค.63) (อ่าน 11)
[บุคลากร] อ.อุษา และ อ.สุวิมล ผ่านการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย...  (16 ม.ค.63) (อ่าน 9)
[นิสิต] นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับที่ 5 ผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ R2M...  (16 ธ.ค.62) (อ่าน 23)
[บุคลากร] อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอผลงานวิจัยงาน Seoul International Invention Fair ( SIIF 2019...  (4 ธ.ค.62) (อ่าน 37)
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์...  (4 ธ.ค.62) (อ่าน 32)
[บุคลากร] นายศุภกร กตาธิการกุล และคณะได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...  (18 พ.ย.62) (อ่าน 321)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0

0