คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...  (25 พ.ย.63) (อ่าน 96)
[ทั่วไป] แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ...  (5 พ.ย.63) (อ่าน 19)
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วม หลาดทานตะวัน...  (20 ต.ค.63) (อ่าน 123)
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563...  (16 ต.ค.63) (อ่าน 82)
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563...  (14 ต.ค.63) (อ่าน 73)
[ทั่วไป] ผลการประกวด วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563...  (14 ต.ค.63) (อ่าน 67)
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2563 ...  (12 ต.ค.63) (อ่าน 50)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 490 ที่นั่ง...  (3 ก.ย.63) (อ่าน 1068)
[ทั่วไป] กำหนดการทำบุญ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)...  (28 ส.ค.63) (อ่าน 315)
[นิสิต] นิสิตตรวจสอบรายชื่อแสกนลายนิ้วมือขึ้นตึก SC1-SC2 หลังส่งแบบฟอร์ม...  (11 ส.ค.63) (อ่าน 389)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน...  (17 พ.ย.63) (อ่าน 8)
[บัณฑิต] ขอแสดงความยินดีบัณฑิตทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25...  (12 พ.ย.63) (อ่าน 47)
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ...  (2 พ.ย.63) (อ่าน 42)
[บุคลากร] ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ได้รับรางวัลครูในดวงใจในระดับมหาลัย...  (28 ก.ย.63) (อ่าน 117)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิ...  (14 ก.ย.63) (อ่าน 152)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0

0