วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (B.Sc. Material Physics and Nanotechnology)


MOTTO

“วัสดุใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถหลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาและทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการปรับตัว ก้าวทันเทคโนโลยีและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสร้างนวัตกรรมวัสดุด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.0
 3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และชอบติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิจัย นักประดิษฐ์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการหรือบุคลากรในสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการผลิต หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
 • นักวิชาการด้านฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

เรียนอะไรบ้าง?

 • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี
 • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
 • สังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 • การพูด การเขียน การนำเสนองาน และกระบวนการวิจัย
 • เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ฝึกประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีวัสดุ
 • ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
 • ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ค่าเทอม

 • อัตราเหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท

หลักสูตร

ติดต่อ