ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม


ปรัชญา (Philosophy) ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ภายในปี 2570”
"Aiming to be a Leading Faculty of Science in Sustainable Development of Technology and Social Innovation through Creative Science by The Year 2027.”
พันธกิจ (Mission) 1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี ความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อเป็นกำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
2) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการที่โดดเด่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
3) บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาในพื้นที่ภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
4) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้วยฐานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ไปสู่องค์กรที่มีเอกภาพ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
SCI-NEXT : Move to Excellence
S Science Citizen ความรัก ความภูมิใจ การเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
C Creative มีความคิดสร้างสรรค์
I Innovation Heart มุ่งเน้นนวัตกรรม
N New Knowledge ค้นหาองค์ความรู้ใหม่
E Ethics มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
X eXcellence มีระบบการทำงานที่เป็นเลิศ
T Talent ปัญญาปฏิบัติ
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) มีองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการบริการวิชาการเป็นที่รู้จักและยอมรับในพื้นที่
การบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นเพื่อการประยุกต์
อัตลักษณ์นิสิต (Identity) มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม