ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ


 

คณะผู้บริหาร

 
 
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
 
อ.อาจารี นาโค
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
 
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
 
 

ประธานสาขาวิชา

 
ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น
ประธานสาขาวิชาเคมี
รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
 
ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ