ทำเนียบคณบดี


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.แพทอง สุวรรณรัตน์ รองคณบดี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
2. ผศ.เมธี ลิมอักษร รองคณบดี สมัยที่ 1
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
สมัยที่ 2
พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2532
3. อาจารย์ประสิทธิ์ สกนธวุฒิ รองคณบดี สมัยที่ 1
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2536
สมัยที่ 2
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
4. ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ รองคณบดี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538
5. อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ตั้งสกุล คณบดี สมัยที่ 1
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543
สมัยที่ 2
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2549
6. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล คณบดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2544
7. รศ.ดร.วิชัย ชำนิ คณบดี สมัยที่ 1
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
สมัยที่ 2
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2548
8. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก คณบดี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
9. ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา คณบดี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2556
10. ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560
11. อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ุ ปัทมานนท์ คณบดี พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564
12. ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดี พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566
13. ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดี พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน