การพบปะนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

การพบปะนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ห้อง SC1304

ค่ายบริการวิชาการสําหรับสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ค่ายที่ให้บริการแก่นักเรียนชั่น ม. 3 จำนวน 120 คนให้มีประสบการณ์การทดลอง มีการพิสูจน์ทฤษฏีที่ได้เรียน โดยมีหัวข้อการทดลองดังนี้ 1. เลนส์และการสร้างทรรศนูปกรณ์จากเลนส์ โดย อ.ดรการะเกด แก้วใหญ่ 2.แม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการของกระดิ่งไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน

ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ค่ายบริการวิชาการให้ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 มาใช้งานเครื่องมือวิทยาสาสตร์ทางฟิสิกส์เรื่อง สเปกตรัมของอะตอม เพื่อเรียนรู้ว่าแสงที่เกิดจากอะตอมของธาตุต่างๆจะมีการเปล่งแสงสี และความยามคลื่นที่ไม่เท่ากัน