ค่ายบริการวิชาการสําหรับสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ค่ายที่ให้บริการแก่นักเรียนชั่น ม. 3 จำนวน 120 คนให้มีประสบการณ์การทดลอง มีการพิสูจน์ทฤษฏีที่ได้เรียน โดยมีหัวข้อการทดลองดังนี้ 1. เลนส์และการสร้างทรรศนูปกรณ์จากเลนส์ โดย อ.ดรการะเกด แก้วใหญ่ 2.แม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการของกระดิ่งไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน