วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (B.Sc. Fisheries Science and Aquatic Resource)


MOTTO

“เรียนสนุก เรียนง่าย ได้ทำจริง จบปุ๊บ มีงานทำ”
“นำปัญญา ควบคู่จริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ”

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ การจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต หรือ ศิลป์–คำนวณ หรือ วิทย์-กีฬา
 2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ สาขาการจัดการประมง/สาขาสัตวศาสตร์/สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
 • ครู / อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • เจ้าของธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • นักวิชาการประมง / นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • นักชีววิทยา / นักนิเวศวิทยาทางน้ำ ทางทะเล
 • เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำ
 • เจ้าของกิจการด้านการเพาะ / ขยายพันธุ์ / เลี้ยง / แปรรูปสัตว์น้ำ
 • นักส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน การจัดการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 • นักสำรวจทางสมุทรศาสตร์ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเล

เรียนอะไรบ้าง?

 • การเพาะ ขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 • การจัดการสภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • โรคสัตว์น้ำและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ชีววิทยาและนิเวศทางน้ำ
 • การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำ
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและทรัพยากรทางน้ำ

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

อุทยานแห่งชาติ (ปฏิบัติการภาคสนาม)
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล (เกาะลิดี)
 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง (คลองสิเกา อ่าวบุญคง หาดราชมงคล)
หน่วยงานภาครัฐ (ฝึกงาน ดูงาน สหกิจศึกษา)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
หน่วยงานภาคเอกชน (ฝึกงาน ดูงาน สหกิจศึกษา)
 • บริษัทไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด จังหวัดพังงา
 • บริษัท ไทยเฉียนหวู่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 14,500 บาท/เทอม

ติดต่อ