แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 89

: 2 ปีที่แล้ว

🌻นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต ร่วมกับทีมวิจัย ค้นพบยีสต์สกุล (genus) และชนิด (species) ใหม่ โดยยีสต์สกุลใหม่ที่พบในจังหวัดพัทลุงตั้งชื่อว่า Savitreella phatthalungensis และยีสต์ชนิดใหม่ที่พบในจังหวัดชลบุรีตั้งชื่อว่า Goffeauzyma siamensis ระหว่างการศึกษาความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบสับปะรดจากจังหวัดชลบุรี และพัทลุง ซึ่งจากการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าผิวใบสับปะรดถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์

📌โดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Fungi ซึ่งมี Impact factor 5.816

🎉ชื่อเรื่อง:
A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov.

🤝ทีมนักวิจัย:
1. ดร.ภูมิน นุตรทัต (Dr.Pumin Nutaratat) สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ (Dr.Pannida Khunnamwong) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ดร.วนัชพร บุญธรรม (Dr.Wanatchaporn Boontham) สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

📌แหล่งอ้างอิง:
1) Nutaratat, P.; Boontham, W.; Khunnamwong, P. A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov. J. Fungi 2022, 8, 118.
2) https://doi.org/10.3390/jof8020118

#sciconnect
#scitsu
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500