SCIACL EP4 การร้อยลูกปัดมโนราห์xวิทยาศาสตร์
อ่าน : 124

: 11 เดือนที่แล้ว

เมื่อศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง ”การร้อยลูกปัดมโนราห์”

ถูกนำมาเชื่อมโยงกับศาสตร์การคำนวนอย่าง "คณิตศาสตร์"

จะเชื่อมโยงกันอย่างไร คณิตศาสตร์จะต่อยอดศิลปะพื้นบ้าน

อย่างการร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยวิธีการไหน

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center)

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ #SciACL

ลูกปัดมโนราห์ #เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ #SciConnect #TSUEnterToWin #มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002