วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)

เว็บไซต์หลักสูตร

MOTTO

“นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ตอบทุกโจทย์ชุมชน”

ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของช่องทางที่หลากหลาย สามารถทำงานในหน่วยงาน ชุมชน หรือองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ ทุกสาขา
 2. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

***ไม่เรียนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา***

เส้นทางอาชีพ

 • งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานสนับสนุนด้านเครือข่าย
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

เรียนอะไรบ้าง?

 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้
 • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายดิจิทัล
 • การคิดเชิงออกแบบงานนวัตกรรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย
 • การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการดิจิทัล

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 12,500 บาท/เทอม

ติดต่อ