วท.บ. คณิตศาสตร์ (B.Sc. Mathematics)


MOTTO

“เข้าใจธรรมชาติด้วยศาสตร์แห่งการให้เหตุผล”
“คิดเชิงคณิตศาสตร์ จินตนาการกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ”

หลักสูตรที่มุ่งศึกษาในทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ เน้นการนำหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์อื่น ผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งพัฒนาควบคู่ไปกับทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัยและการฝึกประสบการณ์จริงจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์หรือด้านสถิติ
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคลากรด้านการประกันภัย
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียนอะไรบ้าง?

 • ด้านการคำนวณ
 • ด้านการสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์
 • ด้านวิชาการทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • ฝึกงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 10,500 บาท/เทอม

ติดต่อ