โครงการ Share and Learn: How to adapt to multiculture in education and workplace

โครงการ Share and Learn: How to adapt to multiculture in education and workplace เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่า วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถเตรียมความพร้อมให้กับตนเองสำหรับการไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ