วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (B.Sc. Computer and Information Science)

เว็บไซต์หลักสูตร

MOTTO

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

60 ที่นั่ง สามารถเลือกเรียนใน 2 วิชาเอก

 1. วิทยาการดิจิทัล
 2. วิทยาการข้อมูล

เส้นทางอาชีพ

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล/นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 • พนักงานด้านสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
 • ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียนอะไรบ้าง?

 • นวัตกรรมดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบ
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้
 • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง
 • การสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บและบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
 • วิทยาการข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย
 • การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเข้าสู่สังคมและการทำงาน
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ
  • กิจกรรมเรียนรู้ผ่านชุมชน
 • กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในสถาบัน ต่างสถาบันและระหว่างประเทศ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
  • กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย (ITM Network Games)
 • กรณีศึกษาจากชุมชนเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือการทำโครงงานวิจัยที่มีโจทย์จากชุมชน
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 16,000 บาท/เทอม

ติดต่อ