วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)


MOTTO

“ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม”
“คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาการดิจิทัล”
“มาเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ใช่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็น Software Developer รุ่นใหม่”

มุ่งจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการดิจิทัล และต่อยอดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต และ ศิลป์-คำนวณ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนานนวัตกรรมระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล/นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
 • ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้ประกอบการอิสระ

เรียนอะไรบ้าง?

 • คณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์ด้านทฤษฎีคำนวณ
 • ภาษาโปรแกรมเพื่อการพัฒนาระบบ
 • การออกแบบขั้นตอนวิธี
 • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนานวักรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • การสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บและบนมือถือ

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพจากศิษย์เก่าหรือวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเข้าสู่สังคมและการทำงาน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ กิจกรรมเรียนรู้ผ่านชุมชม
 • การทำกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในสถาบัน ต่างสถาบันและระหว่างประเทศ เช่น การ นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย (ITM Network Games) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • การศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • กรณีศึกษาจากชุมชนเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หรือการทำโครงงานวิจัยที่มีโจทย์จาก ชุมชน
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 13,500 บาท/เทอม

ติดต่อ