คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงโลหะแมกนีเซียมในสารละลายโมโนโซเดียมกลูตาเมท”
อ่าน : 116

: 9 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี 

สาขาวิชาเคมี 

ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงโลหะแมกนีเซียม

ในสารละลายโมโนโซเดียมกลูตาเมท

 เลขที่อนุสิทธิบัตร 21446 

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 4 ตุลาคม 2564 

ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 

หมดอายุ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2570

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002