แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 301

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts

โดย
☘️ผศ.ดร.พชร ผลนาค
สาขาวิชาฟิสิกส์

แหล่งอ้างอิง

📝 Pholnak, P., Khunsare, P., Sirisathitkul, Y., Sirisathitkul, C. 2021. Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts. Journal of Applied Research and Technology. 19 (3): 172-183.

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500