สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
TSU Conference 2021 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขานวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล และ จิรภัทร ผดุงกิจ ไ่ด้รับรางวัลระดับ ดี การนำเสนอภาคบรรยาย สาขานวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ "การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเชิงชุมชนอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมการให้บริการตำแหน่งด้วยอุปกรณ์บีคอน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)