แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 397

: 2 ปีที่แล้ว

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure

โดย
นางสาวจิระประภา ตุยารัมย์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยา
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย

แหล่งอ้างอิง

Tuyarum C, Songsang A, Lertworapreecha M (2021) In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure, Veterinary World, 14(5): 1133-1142.

www.doi.org/10.14202/vetworld.2021.1133-1142

#SciTSU
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500