วท.ม. ชีววิทยาเชิงบูรณาการ (M.Sc. Integrative Biology)


ปรัชญาหลักสูตร

“มุ่งเน้นความรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการ ชำนาญการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ”

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • มีความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยา และสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเชิงบูรณาการเพื่อออกแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

คุณสมบัติผู้สมัคร

แผน ก แบบ ก 1
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมหรือมีระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 3.25 หรือมีประสบการณ์วิจัย โดยพิจารณา (ก) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้แต่งหลัก หรือ (ข) ผลงานนวัตกรรมที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ค) มีพื้นฐานความรู้ความ สามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
 • • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ในสถาบันวิจัย ห้องปฏิบัติการ และสถานประกอบการ
 • อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
 • นักนวัตกรรมหรือนวัตกร นักประดิษฐ์ นักออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษาการวิจัย หรือเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือด้านอื่น ๆ
 • ผู้ประกอบการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ด้านจำหน่าย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • เรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมหรือการทำงานร่วมกับเอกชนเป็นระยะยาวในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์ หรือการฝังตัวในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคเรียน
 • เข้าร่วมโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชม หรือหน่วยงานภาคนอก เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
 • เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์
 • เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 20,000 บาท/เทอม
 • หลักสูตร มคอ 2.

ติดต่อ