กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินไหม

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีม Nature Wax

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventors Award 2022” ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรีและป.โท) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์บทความวิจัย


แนะนำบทความวิจัย

A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov. โดย อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต และคณะ

แนะนำบทความวิจัย

Dye removal efficiency of fresh and dry alginate beads incorporating zinc oxide โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis โดย ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และนายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ

แนะนำบทความวิจัย

Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province โดย ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

แนะนำบทความวิจัย

In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure โดย นางสาวจิระประภา ตุยารัมย์ และผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา


Publication Acceptance