วท.บ. เคมี (B.Sc. Chemistry)


MOTTO

“เรียนเคมี ม.ทักษิณ Feel like home”
“ความรู้ ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา เพิ่มคุณค่าชีวิตและสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี”

มุ่งจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางเคมี เคมีประยุกต์และเคมีศึกษาที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ด้วยการประยุกต์ความรู้จากการวิจัยและประสบการณ์เชิงปฏิบัติ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์–คณิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • รับราชการตำรวจ สังกัดหน่วยพิสูจน์หลักฐาน ทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
 • ครู อาจารย์สอนเคมีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย รวมถึงนักวิชาการทางด้านเคมี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น หน่วยงานเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก รวมไปถึงด้านอาหารและยา เป็นต้น
 • พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมี

เรียนอะไรบ้าง?

 • นิติวิทยาศาสตร์ และการพิสูจน์หลักฐาน
 • การสกัดสารจากพืชสมุนไพร
 • เคมีทางการแพทย์
 • เคมีอุตสาหกรรม
 • นวัตกรรมเคมี
 • การเป็นผู้ประกอบการทางเคมี

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ฝึกงานหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • หน่วยพิสูจน์หลักฐาน
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ฝึกงานหน่วยงานเอกชน
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
 • อุตสาหกรรมยาง และปาล์มน้ำมัน

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม

ติดต่อ