SciACL EP3 วิถีชีวิตการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อย มรดกไทยสู่มรดกโลก
อ่าน : 91

: 11 เดือนที่แล้ว

🐃 วิถีชีวิตการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อย มรดกไทยสู่มรดกโลก

เรื่องราวของความภาคภูมิใจที่มรดกไทยอย่าง

“วิถีชีวิตการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อย”

สู่การยกย่องเป็นมรดกโลก 🌏 แล้ววิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

กับวิถีชีวิตการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อย🐃

ถ่ายทอดเรื่องราวโดย 🟡ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กับสารคดีที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ นำมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์

🔴โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center)

 

 

ควายปลัก #ทะเลน้อย #มรดกโลก

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยทักษิณ

#การเลี้ยงควายปลักxวิทยาศาสตร์ #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ #SciACL

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002