แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 433

: 2 ปีที่แล้ว

🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

✨หัวข้อ: Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis

โดย
⭐️ผศ. ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
⭐️นายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

📍Impact factor 3.623

📍แหล่งอ้างอิง
-Lohmaah,A.; Chokprasombat, K.; Pinitsoontorn, S.; Sirisathitkul, C. Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis. Materials 2021,14,5873.

📍DOI : https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5873

#sciconnect
#scitsu
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500