แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 72

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
The removal of Pb2+ from aqueous solution using mangosteen peel activated carbon: Isotherm, kinetic, thermodynamic and binding energy calculation

โดย
☘️ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
☘️นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์
สาขาวิชาเคมี

แหล่งอ้างอิง

📝 Kongsune, P., Rattanapan, S., & Chanajaree, R. 2021. The removal of Pb2+ from aqueous solution using mangosteen peel activated carbon: Isotherm, kinetic, thermodynamic and binding energy calculation. Groundwater for Sustainable Development. 12: 100524.
📝 https://doi.org/10.1016/j.gsd.2020.100524

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500