ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
รับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ”ผู้ปฏิบัติงานบริการ”

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-12-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-23
เริ่ม 2023-12-12 08:00:00
สิ้นสุด 2023-12-12 08:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

รับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาระงานโดยสังเขป : รับผิดชอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำและงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 16,500 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทาง : https://ejob.tsu.ac.th

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-15
เริ่ม 2022-11-07 08:00:00
สิ้นสุด 2022-11-16 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

รับสมัครงาน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-30
เริ่ม 2022-11-02 16:00:00
สิ้นสุด 2022-11-30 16:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-11-01
เริ่ม 2022-10-14 17:00:00
สิ้นสุด 2022-11-01 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-10-03
เริ่ม 2022-09-30 16:38:00
สิ้นสุด 2022-10-03 23:59:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-12
เริ่ม 2022-09-28 08:00:00
สิ้นสุด 2022-10-12 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-26
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-29
เริ่ม 2022-09-26 16:00:00
สิ้นสุด 2022-09-29 16:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ) กำหนดสอบวันที่ 23 กันยายน 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-23
เริ่ม 2022-09-15 16:00:00
สิ้นสุด 2022-09-23 16:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ) คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-13
เริ่ม 2022-09-01 08:00:00
สิ้นสุด 2022-09-13 00:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500