ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ผ่านการพิจารณา เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 08:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ผ่านการพิจารณา เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 08:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิราพร ช่อมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โครงการเรื่อง “ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-19
เริ่ม 2023-04-19 08:30:00
สิ้นสุด 2023-04-19 00:30:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-28
เริ่ม 2023-03-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-28 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ทุนวิจัย
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-02
เริ่ม 2022-04-28 16:59:00
สิ้นสุด 2022-05-30 16:59:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514