ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเคมี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี) ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Chemical Engineering Science

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-18
เริ่ม 2024-01-18 10:00:00
สิ้นสุด 2024-01-18 11:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเคมี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Chemical Papers

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-18
เริ่ม 2024-01-18 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-18 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materials Chemistry and Physics

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-01-16
เริ่ม 2024-01-16 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-16 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Vegetos: An International Journal of Plant Research and Biotechnology

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-05
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-05
เริ่ม 2024-01-05 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-05 20:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Polymers and the Environment

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-11-29
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-11-09
เริ่ม 2023-11-29 08:00:00
สิ้นสุด 2023-11-29 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 👉สาขาวิชาชีววิทยา ✅ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Acta Biológica Colombiana

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-10-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-10-03
เริ่ม 2023-09-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-23 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materialia

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-09-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-09-22
เริ่ม 2023-09-11 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-11 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Archives of Environmental Protection

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-24
เริ่ม 2023-08-24 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-24 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Physics and Chemistry of Solids

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-27
เริ่ม 2023-07-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-27 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Pollution

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-22
เริ่ม 2023-06-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-23 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Communications in Science and Technology

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-22
เริ่ม 2023-06-22 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-22 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Transdisciplinary Journal of Engineering and Science

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-22
เริ่ม 2023-06-21 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-22 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: 3 Biotech

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-16
เริ่ม 2023-06-16 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-16 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร "Biomass Conversion and Biorefinery"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-06
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-06
เริ่ม 2023-06-06 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-06 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Degraded and Mining Lands Management

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-12
เริ่ม 2023-06-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-12 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002