แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 79

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
The Contribution of Thai Fisheries to Sustainable Seafood
Consumption: National Trends and Future Projections

โดย
🐳 อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

แหล่งอ้างอิง

📝 Sampantamit T, Ho L, Lachat C, Hanley-Cook G, Goethals P. The Contribution of Thai Fisheries to Sustainable Seafood Consumption: National Trends and Future Projections. Foods. 2021; 10(4):880.

📝 https://doi.org/10.3390/foods10040880

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500