แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 78

: 2 ปีที่แล้ว

แนะนำบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิศรุต ตุกังหัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมพงศ์ โอทอง
เรื่อง Symbiotic Bacteroides and Clostridium-rich methanogenic consortium enhanced biogas production of high-solid anaerobic digestion systems

แหล่งอ้างอิง
- Tukanghan, W., Hupfauf, S., GómezBrandón, M., Insam, H., Salvenmoser, W., Prasertsan, P., Cheirsilp, B. and O-Thong, S. (2021). Symbiotic Bacteroides and Clostridium-rich methanogenic consortium enhanced biogas production of high-solid anaerobic digestion systems. Boresource Technology Reports, 14,100685.
https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100685
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500