แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 85

: 2 ปีที่แล้ว

📚 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉

แนะนําบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวข้อ:
Simultaneous biogas upgrading and acetic acid production by homoacetogens consortium enriched from peatland soil

โดย
☘️ ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว
☘️ จิราวุฒิ สีเงินยวง
☘️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง

แหล่งอ้างอิง

🖊 Chaikitkaew, S., Seengenyoung, J., Mamimin, C., Birkeland, N., Reungsang, A. and O-Thong, S. (2021). Simultaneous biogas upgrading and acetic acid production by homoacetogens consortium enriched from peatland soil. Boresource Technology Reports, 15,100701.

🖊 https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100701

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500