แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 72

: 2 ปีที่แล้ว

📚แนะนำบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 💕

เรื่อง ศักยภาพของสารไมทราไจนีนต่อการยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสของโรคอัลไซเมอร์
(In silico and in vitro anti-AChE activity investigations of constituents from Mytragyna speciosa for Alzheimer’s disease treatment)

โดย วันสิริ อินทร์นอก, ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น, ผศ.ดร.เนตรนภา แซ่หลี และ ผศ.ดร.อัษฎาวุษ หิรัญรัตน์

แหล่งอ้างอิง
🖊 Innok, W., Hiranrat, A., Chana, N., Rungrotmongkol, T., & Kongsune, P. 2021. In silico and in vitro anti-AChE activity investigations of constituents from Mytragyna speciosa for Alzheimer's disease treatment. Journal of Computer-Aided Molecular Design. 35: 325–336.
🖊 https://doi.org/10.1007/s10822-020-00372-4

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500