คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Archives of Environmental Protection

: 3 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Archives of Environmental Protection

ฐานข้อมูล Scopus Q2

Accepted: 23 August 2023

ชื่อเรื่อง: Electricity Generation in a Ceramic Separator

Microbial Fuel Cell Employing a Bacterial

Consortium for Penicillin Removal

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002