คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Physics and Chemistry of Solids

: 4 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

💡อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร💡

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร

Journal of Physics and Chemistry of Solids

Impact Factor : 4

Accepted : 25 July 2023

ชื่อเรื่อง:

Structures and colossal dielectric behavior of Na1/3Ca1/3La1/3Cu3Ti4O12

ceramics fabricated via a sol−gel process

ทีมนักวิจัย

💡อ.ดร. จุฑาพล จำปาแถม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

💡ดร. ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์

นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

💡ศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

💡รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น









เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002