คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Pollution

: 5 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Pollution

Impact Factor (IF): 0.571

ฐานข้อมูล Scopus Q3

Accepted: 22 June 2023

ชื่อเรื่อง: Biochar derived from the husk and straw of rice (Oryza sativa L.)

produced via low-temperature pyrolysis as an effective adsorbent for Pb (II) removal

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002