ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2254
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2258
  suphada.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ksuphada@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2271
  chthaweedet@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chut_thai@yahoo.com
user image
อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2256
  tiptiwa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tiptiwa_7@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2273
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
เคมี
2362 (วิทยาเขตพัทลุง)
  dpanita@tsu.ac.th
อื่นๆ:   panita487@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2199
  jiraporn.ch@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chomanee_j@yahoo.co.th
user image
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2265
  vikanda@tsu.ac.th
อื่นๆ:   vikandat@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2323
  nawong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nawongb@yahoo.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2269
  jamjun@tsu.ac.th
อื่นๆ:    jamjun2508@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง
เคมี
2351
  parichat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tsu_parichat@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
ชีววิทยา
2275
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
เคมี
2348
user image
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
เคมี
2344
  ktawatchai@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tkangkamano@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2575
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
เคมี
2352
  chakkrapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kchakkrapong[at]yahoo.com ; chakkrapong[at]tsu.ac.th
user image
อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554
user image
อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม
ชีววิทยา
user image
อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2240
user image
อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต
ชีววิทยา
  pumin.n@tsu.ac.th
อื่นๆ:   p.nutaratat@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
ชีววิทยา
user image
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
ชีววิทยา
2272
user image
อาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทอง
ชีววิทยา
-
user image
อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
-
user image
อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
63-2411