ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
63 - 2244
  snoppadon@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sukrakanchana@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุช คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2250
  anut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   anut59@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
ชีววิทยา
-
  kopreeyalak@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ole238@hotmail.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน
คณิตศาสตร์และสถิติ
2556
  siwaporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   si_wa_pon@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร วิศพันธ์
เคมี
2363
user image
อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ฟิสิกส์
2459
  komkrich@tsu.ac.th
อื่นๆ:   komkrich28@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2564
user image
อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2274
  peeranart@tsu.ac.th
อื่นๆ:   peeranart@tsu.ac.th, peeranartk@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
ชีววิทยา
2267
  nchaisit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nchaisit@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2571
  nvishnu@tsu.ac.th
อื่นๆ:   akop7@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2259
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2000,2560
user image
อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
61-2569, 63-2521
  nipat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nipatintong@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1101
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562
user image
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2550
  theeradach@tsu.ac.th
อื่นๆ:   theeradachkaewong@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์
เคมี
2354 (วิทยาเขตพัทลุง)
  hwanrudee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaewnok@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์
เคมี
2195
  hasadhawut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ้hasadhawut@tsu.ac.th
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ชะนะ
เคมี
2209
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง
ชีววิทยา
2261
  sompong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   sompong.o@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ชีววิทยา
2268
user image
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล
ชีววิทยา
2257
  paveena@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaewubon.p@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้ว
คณิตศาสตร์และสถิติ
2558
  aorasa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   orasaanan99@gmail.com และ aorasa@tsu.ac.th