มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ กรณีศึกษา
การจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อกำจัดตามมาตรฐาน
การให้คำปรึกษาโครงงานรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมวิจัยสัญจรพบคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงเข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานิสิตกับการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 21
กิจกรรม SCI TSU รวมใจ สายใยผูกพัน ประจำปี 2564
พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ค่ายปฏิบัติการ
การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Bio-Circular-Green (BCG) Economy ภายใต้กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
โครงการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ปีการศึกษา2563
ค่ายนักจุลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 "JUNIOR MICROBIOLOGIST CAMP TSU"
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 14
พิธีมอบทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ประจำปีการศึกษา 2563


หน้าที่ :