มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
พฤกษเคมีของพืชกระท่อม
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกจาบคา
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flameback)
การถอดบทเรียนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ตอบโจทย์ผู้เรียนยุค New normal
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed Sunbird)
กิจกรรมเดือนสิงหาคม
เพราะจุลชีววิทยา เป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด ตอนชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบเร็ว หรือ rapid test kit
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ เชื้อราดำมรณะ
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
กิจกรรมเดือนมิถุนายน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม วันที่ 16 - 31
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่าน TCAS3
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คนใหม่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานิสิตกับการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2563


หน้าที่ :