มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ร่วมส่งภาพความประทับใจ หรือภาพบรรยากาศในด้านสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม เพื่อร่วมจัดทำปฏิทิน พุทธศักราช 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคำบรรยายภาพ
มารู้จัก ฟ้าทะลายโจร ของขมที่เราต้องมี สมุนไพรดีประจำบ้าน
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนที่ 5 นกอีเสือสีน้ำตาล
หน้ากากผ้ากับการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในมุมมองของนักฟิสิกส์เป็นอย่างไร ?
กาลครั้งหนึ่งของผึ้งน้อยแห่งเมือง Blackawton
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 - 2568
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พฤกษเคมีของพืชกระท่อม
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกจาบคา
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flameback)
การถอดบทเรียนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ตอบโจทย์ผู้เรียนยุค New normal
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed Sunbird)
กิจกรรมเดือนสิงหาคม
เพราะจุลชีววิทยา เป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด ตอนชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบเร็ว หรือ rapid test kit
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ เชื้อราดำมรณะ
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
กิจกรรมเดือนมิถุนายน (เพิ่มเติม)


หน้าที่ :