คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบร้องทุกข์ / ร้องเรียน
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
คู่มือกิจกรรมนิสิต
 
ระบบร้องทุกข์ / ร้องเรียน กลับหน้าหลัก

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต  

แบบฟอร์มร้องเรียนของนิสิต (PDF)    (สามารถส่งแบบฟอร์มได้ที่ นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี ห้องพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (หลังน้ำตก SC1) โดยคณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการใส่ซองปิดผลึกไว้เป็นความลับ)

แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต (PDF)   

ขั้นตอนการร้องทุกข์/ร้องเรียน


หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551บาคาร่าออนไลน์