คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41) กลับหน้าหลัก

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี .. 2563

/

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6 เดือนแรกของปี   .. 2563

/

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ .. 2563
รายงานติดตามรอบ 6 เดือน 

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลกรดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 ใช้รายงานผลของปี .. 2562

 

/

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณประจําปีงบประมาณ .. 2562
รายงานรอบ 12 เดือน


ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่คณะวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 

KUBET