คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะผ่านช่องทางต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Facebook Line E-mail สายตรงคณบดี ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 เป็นการดำเนินการในปี .. 2563

/

 

 

 

 

กิจกรรมการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานร่วมกันตามภารกิจของหน่วยงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านอื่น ในปีงบประมาณ .. 2563 มีดังนี้

1.Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB)

2. การปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับ  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

3. การดำเนินงานความร่วมมือทางด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. การดำเนินงานความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

5. การดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในการพัฒนาครู

6. การประชุมหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ICoMEIA 2020 กับมหาวิทยาลัย Malaysia Perlis (UNIMAP)

7. การประชุมร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 

8. การดำเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้

9. การดำเนินงานความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะผ่านสื่อต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เวปไซต์  FACEBOOK LINE สายตรงคณบดี และเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ และได้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรม


 

KUBET