คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

⇒ ช่องทางการติดต่อ (E-mail/การโทรศัพท์) 
⇒ ถาม-ตอบ (Q&A)
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
⇒ สายตรงคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะผ่านช่องทางต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Facebook Line E-mail สายตรงคณบดี ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 เป็นการดำเนินการในปี .. 2564

/

 

 

 

 

กิจกรรมการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานร่วมกันตามภารกิจของหน่วยงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านอื่น ในปีงบประมาณ .. 2564 มีดังนี้

1. 
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 


2. การร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

3. การปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ สอวน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


4. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TSU GLOBE ประจำปี 2563

5. การประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2563

6.  การปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะผ่านสื่อต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เวปไซต์  FACEBOOK LINE สายตรงคณบดี และเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ และได้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรม