คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ (O18 – O20)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี .. 2564

/

 

⇒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ .. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำงบประมาณประจำปี .. 2564 โดยมีการรายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปี .. 2564 และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่..................

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบ  ประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี .. 2564

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)


⇒  รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

คณะวิทยาศาสตร์มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2
รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปี .. 2563

 

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ .. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย