คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ (O18 – O20)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี .. 2563

 

/

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ .. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำงบประมาณประจำปี .. 2563 โดยมีการรายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปี .. 2563 และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี .. 2563

 

/

 คณะวิทยาศาสตร์มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2
รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปี .. 2562

 

/

 

รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ .. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย


 

บาคาร่าออนไลน์