คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การให้บริการ (O14 – O17) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล การให้บริการ (O14 – O17)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

/

 

⇒ มาตรฐาน/คู่มือการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย
⇒ การให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต

 

คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานโดยยึดตามมาตรฐาน/คู่มือการให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการกำหนดขึ้นตอนการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการของคณะวิทยาศาสตร์

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 เป็นข้อมูลในระยะอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

    สถิติการให้บริการวิชาการ  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

    ⇒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
⇒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ
⇒ ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์
⇒ ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 

O17

E–Service

  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการของคณะวิทยาศาสตร์

     ⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับขอรับบริการวิชาการ
     ⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับการสมัครเรียน
     ⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอกสืบค้นข้อมูลพรรณไม้คณะวิทยาศาสตร์
     ⇒ ช่องทางการจองห้องเรียน/ห้องประชุม
     ⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับบุคลากรภายนอกสืบค้นข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อติดต่อขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ
     ⇒ ช่องทางระบบให้บริการออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิท 19 

 

ระบบสารสนเทศในการให้บริการต่อผู้รับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ MIS ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์