คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน (O13) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  การปฏิบัติงาน (O13)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 /

       ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
      ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
      ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
    ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาน : การประกันคุณภาพการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
     ⇒ คู่มือ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA
   ⇒ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์

     ⇒ การให้บริการสำนักงาน
     ⇒ การวิจัย

 

คู่มือปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย