คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การดำเนินงาน (O10 – O12) กลับหน้าหลัก

สล็อต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

     แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น

     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

⇒  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล้องกับ

คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

O11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนในปี พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

⇒ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

 ⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการรายงานใน 2 รูปแบบ คือ

1.       รายงานการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมกับการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ทุกเดือน

2.       รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัย

O12

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี

     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เป็นต้น

     เป็นรายงานผลของปีก่อน พ.ศ. ปัจจุบัน

ü

 

⇒ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน2563)

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

 

1.       รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 

2.       รายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี