คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 – O9)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O8

Q&A

 

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ  เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ Webborad และกล่องข้อความถามตอบ ควรระบุชื่อผู้ดูแลระบบที่สามารถให้คำตอบแก่ผู้รับบริการ

/

 

⇒ ช่องทางการติดต่อ (ด้วยการโทรศัพท์) 

⇒ ถาม-ตอบ (Q&A) 
⇒ กล่องข้อความ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์
⇒ สายตรงคณบดี

 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web broad และการโต้ตอบผ่านสื่อ Social ทั้งFacebook  Line อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

O9

Social Network

 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

⇒ เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (มุมขวาบน)
⇒ การเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์กลับมายังเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์มีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ Social ทั้งFacebook  Line twitter เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ ไว้บริเวณหน้าเวปไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย โดยสามารถกดลิงค์ได้จากหน้าเวปไซต์ของคณะ