คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  (ข่าวประชาสัมพันธ์ O7)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี .. 2563

/

 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

2. Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ 

3. จุลสารของคณะวิทยาศาสตร์

ทั้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

ทุนการศึกษา การแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง เป็นต้น

 

 

สล็อตออนไลน์