คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
ข้อมูลประเมิน ITA -2562
Ebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล  (ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

/

 

⇒ โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

 ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E – mail, เบอร์ติดต่อ

/

 

⇒ ข้อมูลคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยมีตำแหน่งผู้บริหารดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

6. หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

O3

อำนาจหน้าที่

 

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด

/

 

⇒ อำนาจ  : พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

⇒ หน้าที่ : พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ 

 

อำนาจของส่วนงานเป็นไปตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัยทักษิณหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยเน้นการสร้างนวัตกรรม

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

4. ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนภาคใต้ เพื่อการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น

O4 แผนยุทธศาสตร์             หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
/   ⇒ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563 - 2567 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2563 2567 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2567 (ฉบับปรับปรุง)

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 ที่อยู่หน่วยงาน

 หมายเลขโทรศัพท์

  หมายเลขโทรสาร

  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

/

 

⇒ ข้อมูลการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์


⇒ แผนที่แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินงาน  2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา โดยมีที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ที่ติดต่อสะดวก พร้อม e-mail

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

/

 

⇒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ยึดปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย / การจัดการศึกษา / วิจัยและบริการวิชาการ  รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับข้องกับศาสตร์ของด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการวิจัย และวิชาชีพ