คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
EdPEx
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
AUN QA ปีการศึกษา 2563
 
EdPEx กลับหน้าหลัก


 

 คำรับรองการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563  (ลงนาม 30 พฤศจิกายน 2563)

            ► รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  รอบ 6 เดือน 
            ►
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  รอบ 9 เดือน
            ►
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  รอบ 12 เดือน

      คำรับรองการปฏิบัติงานสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

 สาขาวิชาเคมี                                                                 ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                           ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                    ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาชีววิทยา                                                           ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาฟิสิกส์                                                              ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน                       ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม                        ลงนาม 25 ธันวาคม 2563

รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563