คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
EdPEx
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
AUN QA ปีการศึกษา 2563
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

Integrity in Administration of Thaksin University

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐

Code of Ethics Related to Conflict of Interest

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
  และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

- การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานวิชาการและมหาวิทยาลัย

- แนวทางในการปฏิบัติ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายหรือกฏเกณฑ์มหาวิทยาลัย